Calectro använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Mer information OK!
Produktsortiment

Allmänna försäljningsvillkor


1. Allmänt

Om inte speciellt skriftligt avtal har tecknats gäller nedanstående leveransvillkor och därutöver NL 09 vilket kan laddas hem från Teknikföretagens hemsida.


2. Priser

2.1 Priser gäller fritt Calectros lager i Göteborg exklusive frakt och mervärdeskatt.

2.2 Delleveranser är tillåtna och behandlas som separata order.

2.3 Calectro förbehåller sig rätten att vid större kursvariationer eller förändringar av statliga pålagor, omedelbart justera priser till gällande nivå.

2.4 Priser är exklusive eventuella återvinningskostnader.


3. Offerter

Calectros skriftliga offerter är bindande i 30 dagar, om inte annat överenskommes.


4. Betalningsvillkor

4.1 Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum eller mot postförskott.

4.2 Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta (referensränta +8%).


5. Egendomsförbehåll

Levererade varor förblir Calectros egendom till dess full likvid er hållits.


6. Transport

Leverans sker fritt Calectros lager exklusive förpackning. Transport sker på kundens egen risk och eventuella skador skall av kunden reklameras hos befraktaren.


7. Leveranstid

7.1 Lagervaror normalt omgående.

7.2 Leveransförseningar utanför Calectros kontroll berättigar inte kunden att annullera beställningen.


8. Returer

Returer får ej ske utan Calectros medgivande. Eventuella returanspråk skall genomföras inom 60 dagar från mottagen vara.
Varorna levereras till oss med tydlig angivelse om orsak till returen.


9. Garanti

9.1 Garantitid är 5 år.

9.2 Garantin omfattar ersättningsleverans för av Calectro levererade produkter som till följd av fabrikations- eller materialfel ej fungerar. Calectro åtar sig att, efter eget val, reparera produkten eller leverera en produkt med likvärdig funktion.

9.3 Calectro fritar sig från allt ansvar för följdskador såsom driftsavbrott, produktionsbortfall, skada på person och egendom som kan sättas
i förbindelse med garantifel på av oss levererade produkter. Eventuellt uppkomna kostnader i samband med felsökning, demontering, utbyte etc. ersätts ej.

9.4 Produkter som används för annat ändamål eller under andra förhållanden än vartill de är avsedda liksom förstörelse genom yttre åverkan
eller vårdslöshet omfattas ej av garantin. Produkter som ej installerats och driftsatts på ett fackmannamässigt sätt omfattas heller inte av garantin.

9.5 Garantin omfattar ej slitage, försmutsning och miljöpåverkan som kan förkorta produktens livslängd. Exempel: rökdetektorer, kraftelektronik, reläkontakter och mekanik.

9.6 Garantin upphör att gälla när ändringar eller reparationer företagits på produkterna utan tillstånd.


10. Miljöhantering

Calectro hanterar kasserade produkter på ett miljömässig korrekt sätt. Produkterna sorteras av Renova i Göteborg och därefter återvinns avfallet
så långt det är möjligt. Resterande material går till destruktion.


11. Priser - Service

Timdebitering: 495:-

Milersättning: 42:-

Förutom ovan tillkommer uppehållskostnader (hotell, traktamenten m.m.)


Följ oss:

Calectro AB · Telefon: 031 695300 · Telefax: 031 293291
Calectro utvecklar och säljer givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilationsaggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer t.ex. Uniguard Superflow UG-3 för ventilationskanaler, Tryckgivare, Rörelsedetektorer, Termostater, CO2 givare, CO2 larmsystem, Flödesgivare, Sirener och Blixtljus är några av Calectros produkter.
© Calectro AB 2019